** เพื่อให้การดำเนินการในการจองห้องของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกต่อการบริหารจัดการ ทางศูนย์จึงขอแจ้งรายละเอียดในการจองห้องประชุม ดังนี้

1. กรณีเป็นบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ใช้เอกสารในการจองห้องประชุม คือ
    1.1 แนบแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม( CTI-Room 01)
    1.2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการกลาง (CTI-LAB)

2. กรณีเป็นบุคลากรภายนอกคณะ ให้ทำบันทึกข้อความพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม