** กรณีเป็นบุคลากรภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ให้ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม
พร้อมแนบแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม( CTI-Room 01)
หรือแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการกลาง (CTI-LAB)